1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ.
  2. Διαβάστε πολύ καλά το Φ.Ε.Κ. 45/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/24-12-19.  Η αίτηση συμπληρώνεται με δική σας ευθύνη.
  3. Προσκομίστε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς και ένα φωτοαντίγραφο αυτής.
  4. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 13/01/20 έως τις 12/02/20 από την Υπηρεσία και ώρες 08:00 έως 14:00. Οι μη εργαζόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται πρωινές ώρες.
  5. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο να καταθέσει την αίτηση, ο εξουσιοδοτημένος θα πρέπει να έχει μαζί του φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου, προσκομίζουν εκ νέου (ακόμη κι αν είναι καταχωρισμένο στο ΟΠΣΥΔ) όλοι όσοι επιθυμούν να λάβουν τα μόρια τέκνων ή/και αναπηρίας τέκνου/συζύγου.
  7. Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, του ίδιου/ συζύγου ή τέκνου προσκομίζουν εκ νέου (ακόμη κι αν είναι καταχωρισμένο στο ΟΠΣΥΔ) όλοι όσοι επιθυμούν να λάβουν τα μόρια τέκνων ή/και αναπηρίας τέκνου/συζύγου.
  8. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
  9. Φροντίστε να κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση στο ΑΣΕΠ από 15/01 έως 03/02 στις 14:00.
  10. Ελέγξτε, περίπου μία εβδομάδα μετά την κατάθεση της αίτησής σας, ότι όντως έχουν καταχωριστεί σωστά στο ΟΠΣΥΔ τα δικαιολογητικά που καταθέσατε. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή παράλειψη εκ μέρους της Δ/νσης Α/βθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου,  θα πρέπει να ενημερώσω άμεσα με αίτησή μου την Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810 529309 – 312 και 2810 529326