Η διαδικασία, η αίτηση και τα δικαιολογητικά για μετάταξη εκπαιδευτικού σε άλλη δημόσια υπηρεσία περιγράφονται στα παρακάτω έγγραφα.

ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33_ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ(1)

24084_1_6Β6Γ46ΜΤΛΗ_ΕΒ4_ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ(2)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ