ΦΕΚ Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Νόμος 4728/2020, Άρθρο 22
ΦΕΚ 1/Α/03-01-2003