Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  οι όποιοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου με 3-μηνη σύμβαση να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχειά για την πρόσληψη τους στο Εργάνη.

Φόρμα υποβολής στοιχείων

Αν κάποιος αναπληρωτής/-τρια δεν επιθυμεί να προληφθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου παρακαλείται να μην δηλώσει στοιχεία στη φόρμα και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση άρνησης.