Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, (Δι.Πα.Ε., Ν.Π.Δ.Δ.) κατόπιν της αριθμ. 13/ 18-3-15 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., (μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ) 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2